Restitutiebeleid

HERROEPINGSRECHT
 • Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de Producten door de Klant of een door de Klant aangewezen derde, tenzij het een gepersonaliseerd Product betreft zoals hierna omschreven. Ook het Herroepingsrecht kan door byJacky worden uitgesloten zoals hierna beschreven.
 • Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal de Klant het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan byJacky retourneren, conform de door byJacky verstrekte redelijke en duidelijke instructies. .
 • Indien de Klant gebruik wil maken van zijn/haar Herroepingsrecht dient hij/zij dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar jacky@by-jacky.nl of door middel van het opzeggingsformulier dat beschikbaar is op deze Website en dit als e-mail te verzenden naar jacky@by-jacky.nl. Nadat de Klant aan byJacky heeft laten weten dat hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar Herroepingsrecht, dient het Product binnen veertien (14) dagen geretourneerd te worden. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd door middel van een verzendbewijs.
 • Indien de Klant aan het einde van de termijn van veertien (14) dagen geen gebruik heeft gemaakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn/haar wil daartoe heeft uitgedrukt of het/de Product(en) niet aan byJacky heeft geretourneerd, is de koop laatste.
 • Als de Klant gebruik maakt van zijn/haar Herroepingsrecht, is de Klant verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.
 • Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal byJacky dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na uitoefening van het Herroepingsrecht van de Klant, terugbetalen. Voorwaarde voor deze terugbetaling is dat het geretourneerde Product door byJacky is ontvangen.
 • Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode en op voorwaarde dat de Klant geen kosten maakt als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

KOSTEN BIJ HERROEPING

 • Als de Klant gebruik maakt van zijn/haar Herroepingsrecht, is de Klant verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.
 • Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal byJacky dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na uitoefening van het Herroepingsrecht van de Klant, terugbetalen. Voorwaarde voor deze terugbetaling is dat het geretourneerde Product door byJacky is ontvangen.
 • Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode en op voorwaarde dat de Klant geen kosten maakt als gevolg van een dergelijke terugbetaling. In afwijking van deze verklaring is byJacky niet gehouden tot vergoeding van bijkomende kosten, indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door byJacky aangeboden goedkoopste standaardlevering.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

 • ByJacky kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten in de volgende gevallen:
  • de te leveren Product(en) zijn gemaakt volgens de specificaties van de Klant; of
  • de te leveren Product(en) niet geprefabriceerd zijn; of
  • de te leveren Product(en) zijn gemaakt op basis van een individuele keuze van of beslissing van de Klant;
  • de te leveren Product(en) zijn duidelijk gepersonaliseerd;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; en
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen waar Jacky geen invloed op heeft bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de prijs van grondstoffen.
 • In geval van een gepersonaliseerd Product zal byJacky de Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen.