Voorwaarden

DEFINITIES byJacky: betekent byJacky, een eenmanszaak met als hoofdvestiging te (5617 v. Chr.) Eindhoven, aan de Torenallee 20, Nederland, met ondernemingsnummer 65407652;

Clausule : betekent een clausule van deze Algemene Voorwaarden;

Klant: betekent een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of niet betrokken is bij een soortgelijk bedrijf als byJacky of handelt namens een bedrijf en een Overeenkomst aangaat met en een koop op afstand wil doen;

Overeenkomst: iedere overeenkomst op afstand die tussen byJacky en de Klant tot stand komt, daaronder begrepen elke wijziging van of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst;

Bedenktijd: heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 1;

Algemene Voorwaarden: betekent deze door Jacky gehanteerde algemene voorwaarden;

Transactie op afstand: betekent een transactie waarbij gebruik wordt gemaakt van een verkoopsysteem dat door Jacky is opgezet met als doel verkoop op afstand en waarbij de webwinkel van byJacky wordt gebruikt om de verkoop af te ronden, een transactie die wordt uitgevoerd door middel van heen en weer e -mails met onder andere de “contacteer mij”-knop of transacties die kunnen worden gedaan via telefonisch contact;

Product(en) : betekent alle producten die door Jacky aan de Klant moeten worden geleverd onder een Contract zoals vermeld op de Website;

Herroepingsrecht: heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 1; en

Website: betekent de website by-jacky.nl , waarop Klant langs elektronische weg Producten van byJacky's kan bestellen.

TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jacky, op elke bestelling van de Klant, op elke Overeenkomst die tot stand komt tussen byJacky en de Klant en op alle transacties met byJacky. Voorwaarden zullen en zijn ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden zullen per gewone post of per elektronische post aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de Klant deze gemakkelijk kan archiveren voor toekomstig gebruik. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Transactie op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en zullen zij op diens verzoek kosteloos aan de Cliënt of op andere wijze worden toegezonden. De toepasselijkheid van bepaalde leverings- of betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden door de Klant op byJacky wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op transacties met de Klant in het geval byJacky gebruik maakt van een derde partij om de transactie uit te voeren. Afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden tijdens een individuele transactie zijn alleen van toepassing op die specifieke transactie en hebben geen algemene geldigheid. Ze zijn slechts geldig indien er een schriftelijke bevestiging tussen door Jacky en de Klant is. De Klant is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van een Overeenkomst te aanvaarden, bij gebreke waarvan de Overeenkomst niet tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de webshop en het aanvinken van het hokje naast de tekst: “Ik heb de Website gelezen en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden. Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn verklaard, blijven de overige voorwaarden van toepassing en wordt de betreffende bepaling onverwijld in onderling overleg vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zoveel mogelijk benadert.

AANBIEDINGEN

Aanbiedingen van byJacky zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. ByJacky is gerechtigd haar aanbod te wijzigen, aan te passen en in te trekken. ByJacky behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen indien nodig.

Een aanbieding bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de Klant in staat te stellen een weloverwogen beslissing over het aanbod te nemen.

ByJacky is niet verplicht een Product te leveren voor de prijs die in een aanbieding is vermeld, indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout of berust op een kennelijke vergissing. De Klant heeft geen recht op een lagere prijs als een bepaald Product tegen een dergelijke prijs wordt aangeboden door een ander verkoopkanaal van byJacky, of een ander aan byJacky gelieerd bedrijf. Afbeeldingen, tekeningen, afmetingen en andere beschrijvingen van verkochte Producten zijn zo nauwkeurig als mogelijk, maar niet wettelijk bindend. Kleine afwijkingen zijn toegestaan ​​en geven de Klant geen enkel recht. De Klant kan bestellingen plaatsen op de manieren zoals aangegeven op de Website.

CONTRACT

Een Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in artikel 4, tot stand door aanvaarding van het Aanbod door Opdrachtgever en het voldoen aan de overeengekomen voorwaarden. Telefonische bestellingen komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging door byJacky. Indien de Klant een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt byJacky onverwijld langs dezelfde weg de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Jacky is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden. Indien en voor zover de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft byJacky passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen voor een veilige digitale omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal byJacky in samenwerking met haar providers passende beveiligingsmaatregelen treffen. ByJacky heeft binnen de wettelijke kaders het recht om onderzoek te doen naar en/of om informatie te vragen aan de Klant met betrekking tot het vermogen van de Klant om zijn financiële verplichtingen na te komen. verplichtingen, en met betrekking tot de feiten en omstandigheden die leiden tot de conclusie of byJacky een Overeenkomst wil afronden. Indien dit onderzoek byJacky redelijke gronden geeft om geen Overeenkomst aan te gaan, heeft byJacky het recht een bestelling niet te accepteren dan wel aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. ByJacky zal bij het Product de volgende informatie aan de Klant verstrekken: de voorwaarden waaronder en op welke wijze de Klant een aankoop kan heroverwegen; en alle informatie met betrekking tot conformiteit, garantie en service na verkoop. Indien de prijzen van materialen, grondstoffen, halffabrikaten, vracht, belastingen, wisselkoersen en/of andere kostprijsfactoren stijgen in de periode tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en datum van levering van de Producten, heeft byJacky het recht een hogere verkoopprijs in rekening te brengen tegen hetzelfde tarief als de verhoging van de kostprijs. Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst heeft byJacky het recht om de Klant om een ​​bewijs van kredietwaardigheid te vragen. ByJacky zal daarbij rekening houden met de bestaande wettelijke kaders. Producten die door byJacky worden verkocht, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant. Persoonlijk gebruik omvat het gebruik door naaste familieleden, verwanten en vrienden van de Klant. De Klant mag aangekochte Producten zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jacky niet doorverkopen of in bewaring geven aan dealers of wederverkopers.

LEVERING

ByJacky zal de levering uitvoeren door middel van verzending of door het product aan de klant of zijn/haar vertegenwoordiger te overhandigen. Plaats van levering is het adres dat door de klant aan byJacky is opgegeven. Als de klant een onjuist adres heeft opgegeven voor de levering, heeft byJacky het recht om extra leveringskosten aan de Klant in rekening te brengen. Leveringsdata zijn schattingen zoals opgegeven door Jacky en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Het enkele verstrijken van een levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever voortvloeiende uit de Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst, zulks met uitzondering van het bepaalde in Artikel 7. ByJacky is nimmer gehouden tot vergoeding van gederfde winst, geleden verliezen, onkosten of immateriële schade zoals emotionele schade of stagnatie. Indien een levering met een redelijke tijd wordt vertraagd en dit niet is te wijten aan Jacky's schuld, zal de Klant behoudens het bepaalde in artikel 7 geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor de Klant mocht voortvloeien uit deze of een andere daarmee samenhangende overeenkomst. mogelijk te dateren. Indien levering van een besteld Product niet meer mogelijk is, zal byJacky zich inspannen om een ​​vervangend Product te leveren. De Klant wordt binnen dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd dat het bestelde Product niet meer beschikbaar is en krijgt de mogelijkheid van een vervangend Product aangeboden. Indien een Product niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de Klant hiervan binnen dertig (30) dagen. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de Overeenkomst zonder enige vergoeding te ontbinden. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding zal byJacky het door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen. ByJacky blijft aansprakelijk voor schade aan het Product of verlies van het Product tot aan de aflevering aan de Cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. ByJacky zal het Product dan ook verzekeren tot het moment van levering. Na levering aan Klant gaat het risico van het Product over op Klant. Klant is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats(en) af te nemen op het moment dat Jacky deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. / haar volgens het contract. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, komen de kosten daarvan voor zijn rekening, inclusief de verzendkosten. Indien de Klant weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen op de voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de Producten door Klant of een door Klant aangewezen derde, tenzij het een gepersonaliseerd Product betreft zoals nader omschreven in artikel 1(a). Verder kan het Herroepingsrecht door Jacky worden uitgesloten overeenkomstig artikel 8. Gedurende de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal de Klant het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan byJacky retourneren, conform de door Jacky verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht dient hij dit kenbaar te maken door middel van het opzeggingsformulier dat beschikbaar is op de Website of door een e-mail te sturen naar byJacky. Nadat de Klant door Jacky heeft laten weten dat hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar Herroepingsrecht, dient het Product binnen veertien (14) dagen geretourneerd te worden. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending. Indien de Klant na het verstrijken van de in artikel 1 en 6.3 genoemde termijnen geen gebruik heeft gemaakt van zijn Herroepingsrecht, of haar wil om dit te doen of het Product(en) niet heeft geretourneerd aan byJacky, is de aankoop definitief.

KOSTEN BIJ HERROEPING

Indien de Klant gebruik maakt van zijn/haar Herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor zijn rekening. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal byJacky dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetalen. na uitoefening van het herroepingsrecht van de Klant. Voorwaarde voor deze terugbetaling is dat het geretourneerde Product door Jacky is ontvangen. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode en mits de Klant geen kosten maakt als gevolg van een dergelijke terugbetaling. In afwijking van artikel 3 zal byJacky niet verplicht tot vergoeding van meerkosten, indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door Jacky aangeboden goedkoopste standaardlevering.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

ByJacky kan het Herroepingsrecht van de Klant uitsluiten in de volgende gevallen: de te leveren Product(en) zijn gemaakt naar specificaties van de Klant; of zijn niet geprefabriceerd; of zijn gemaakt op basis van een individuele keuze van of beslissing van de Klant; zijn duidelijk gepersonaliseerd; Producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; en Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen waar Jacky geen invloed op heeft bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de prijs van grondstoffen. In geval van een gepersonaliseerd Product zal byJacky de Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen.

PRIJS EN BETALING

Alle door Jacky genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzekerd tegen schade, verlies en/of diefstal tot het moment van aflevering aan de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger. De Klant kan de bestelde Producten betalen door middel van iDeal, Paypal en creditcard. Alle door byJacky verkochte Producten dienen door de Klant te zijn betaald vóór levering op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt. Indien de Klant niet voldoet aan de vorige zin, kan byJacky extra vergoedingen en kosten in rekening brengen. Ontvangstbewijzen van de door byJacky geleverde Producten zullen worden gemaild naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. ByJacky heeft het recht om de door Klant gekochte Producten onder zich te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. ByJacky behoudt de volledige eigendom van het (de) geleverde Product(en) totdat de koopprijs volledig is betaald. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in door Jacky verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ByJacky te melden.

CONFORMITEIT EN GARANTIE

ByJacky staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. De door byJacky verstrekte garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. byJacky kan echter nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventueel gegeven adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de Producten. De garantie geldt niet wanneer: de Klant heeft gerepareerd de Producten zelf heeft aangepast of bewerkt of door een derde heeft laten repareren, wijzigen of bewerken; de geleverde Producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn gebruikt of zijn gebruikt in strijd met de door Jacky verstrekte instructies en/of vermeld op de verpakking; het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van (toekomstige) overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen. Dit kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geval zijn bij certificering van grondstoffen. De garantie geeft de Klant geen recht op vervanging of restitutie van verloren of gestolen artikelen. Op tweedehands Producten wordt geen garantie verleend. De garantietermijn op nieuwe Producten gemaakt door byJacky uit tweedehands producten/goederen is twaalf (12) maanden en gaat in na de datum van levering.

KLACHTEN

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dient Klant binnen vier (4) weken na levering schriftelijk aan Jacky te melden. Een klacht van een Klant dat het geleverde Product gebrekkig is, dient te worden ingediend binnen de zeven (7) werkdagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt en binnen de garantietermijn in overeenstemming met artikel 2. Na deze periode wordt elke klacht als vervallen beschouwd. . Elke klacht dient vergezeld te gaan van een ontvangstdatum en -nummer, een volledige en gedetailleerde omschrijving van de klacht. De klacht dient voldoende gedetailleerd te zijn om Jacky in staat te stellen een weloverwogen beslissing op de klacht te nemen. De bewijslast dat de geleverde Producten niet gelijk zijn aan hetgeen is overeengekomen, ligt bij de Klant. Indien de Klant een klacht aan byJacky meldt over geleverde Producten, dient de Klant byJacky in de gelegenheid te stellen de Producten zo spoedig mogelijk te inspecteren. ByJacky zal de Producten inspecteren op de meest geschikte wijze die de Klant mogelijk maakt, zo nodig door de Producten persoonlijk aan te bieden. Alle redelijke kosten die door Jacky zijn gemaakt, zijn voor rekening van de Klant in het geval dat de klacht ongegrond wordt bevonden. Geringe afwijkingen in het geleverde in maat, kleur, vorm en verpakking kunnen voor de Klant geen aanleiding zijn om: (i) de overeenkomst na het verstrijken van de Bedenktijd te ontbinden, (ii) afname te weigeren, (iii) schadevergoeding eisen of een klacht indienen. Hetzelfde geldt voor kleine wijzigingen door de fabrikant van de Producten in het geval deze wijzigingen het Product niet materieel wijzigen. Bij Jacky ingediende klachten worden binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door byJacky binnen veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat geretourneerd te worden.

OVERMACHT

Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst blijkt dat levering door byJacky wegens overmacht niet of moeilijk mogelijk zal zijn, heeft byJacky het recht de Overeenkomst te annuleren dan wel de levering uit te stellen, in welk geval byJacky de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zal stellen. mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden. Omstandigheden die buiten de macht liggen, omvatten met name maar zijn niet beperkt tot oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, rellen, ziekte, epidemie, pandemie, natuurramp, nieuwe wetten die van invloed zijn op invoer, nieuwe wetten die van invloed zijn op de levering van onderdelen , materialen, grondstoffen, halffabrikaten, transportproblemen waaronder files, stakingen of arbeidsonrust, onderbreking van de energievoorziening, brand en andere storingen bij byJacky of bij haar toeleveranciers, en vertraging in het transport van de Producten. In geval van overmacht alsmede in geval van wanprestatie door de Klant, heeft byJacky het recht om ofwel de levering uit te stellen totdat de omstandigheden zich hebben gewijzigd, ofwel indien de levering nog niet heeft plaatsgevonden de Overeenkomst te annuleren zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te kunnen worden. schadevergoeding zoals omschreven in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

BETROUWBAARHEID

Aansprakelijkheid van byJacky vervalt in geval van overmacht, in welk geval byJacky door tijdelijke of definitieve onmogelijkheid tot levering het recht heeft de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. ByJacky is nimmer aansprakelijk voor schade of slijtage veroorzaakt door gebruik van verkochte Producten, of voor het verlies van stenen van sieraden. Deze risico's zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook wanneer de Klant opdracht geeft tot het zetten van stenen of gravures op Producten is het risico van beschadiging eveneens voor rekening en risico van de Klant. De aansprakelijkheid van byJacky, op grond van enige Overeenkomst, is beperkt tot maximaal honderd procent (100%) van het factuurbedrag. ByJacky is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade noch voor enige gederfde winst, of andere geleden verliezen of uitgaven, immateriële schade zoals emotionele schade of stagnatie bij de Klant. ByJacky is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het uitvallen van programmatuur waaronder begrepen de aanwezigheid van een virus tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van byJacky.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Intellectuele Eigendomsrechten op de (ontwerpen) van de Producten, alsmede bijbehorende teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en andere (stilstaande of bewegende) beeldmaterialen, formaten, software, merken, domeinnamen en andere materialen, die voortvloeien uit de Website, berusten bij Jacky. Opdrachtgever is niet gerechtigd (delen van) de Website op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. Consumenten mogen alleen een hyperlink naar de Website plaatsen wanneer dit louter informatief is richting andere potentiële Klanten. Het plaatsen van een hyperlink voor enig ander doel, inclusief commerciële doeleinden, is ten strengste verboden.

PRIVACY

Met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens is byJacky de verwerkingsverantwoordelijke. ByJacky stelt het doel en de middelen van de verwerking vast. De Website van byJacky verwerkt de persoonsgegevens en de Klant is de betrokkene. ByJacky zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving. De Website verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en in overeenstemming met de instructies en onder verantwoordelijkheid van byJacky. Op het gebruik van de Website, de eventuele Overeenkomst en alle door Jacky uitgevoerde diensten is de privacyverklaring van byJacky inclusief eventuele toekomstige wijzigingen van toepassing. Alle Gebruikers van de Website zijn verplicht zich te houden aan alle principes en artikelen beschreven in deze privacyverklaring. Daarnaast zullen, wanneer de Klant Mollie als betaalmethode gebruikt, de persoonsgegevens van de Klant worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Mollie.

GESCHILLEN

Op alle Overeenkomsten tussen byJacky en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Geschillen die ontstaan ​​tussen byJacky en de Klant zullen, indien nodig, indien de Klant een EU/EER/CH burger is, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, zal Jacky de Opdrachtgever één (1) maand voor het starten van de procedure informeren dat de Opdrachtgever gedurende deze periode van één (1) maand de mogelijkheid heeft om de procedure te laten plaatsvinden voor de bevoegde rechter in de rechtsgebied waarin de Klant woonachtig is. Het staat de Klant, die een EU/EER/CH burger is, altijd vrij om een ​​procedure tegen byJacky aan te spannen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de Klant woonachtig is. Geschillen die ontstaan ​​tussen byJacky en de Klant die geen EU/EER/CH-burger is, zullen indien nodig worden voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut en zullen plaatsvinden in overeenstemming met het Nederlands Arbitrage Instituut arbitragereglement. De plaats van arbitrage is Amsterdam. In afwijking van de vorige zin, zal Jacky de Cliënt één (1) maand voor het starten van een procedure voor het Nederlands Arbitrage Instituut informeren dat de Cliënt gedurende een periode van één (1) maand de mogelijkheid heeft om ervoor te kiezen dat de procedure plaatsvindt voor de bevoegde rechtbank in Nederland.